• AR-GE amaçlı getirilen ürünlerin bildirimi

  İmalatçı, ithalatçı veya eşya üreticisi tarafından ya da bunların listelenmiş müşterileri ile işbirliği içinde ürün ve süreç odaklı araştırma ve geliştirme amacıyla sınırlı bir miktarda imal edilmiş ya da ithal edilmiş olan bir madde için 6 ncı, 7 nci, 8 inci, 17 nci, 18 inci ve 21 inci madde hükümleri 5 yıl süreyle uygulanmaz.

 • ÇED Raporu

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğince

  Ek-1 kapsamındaki tesisler için ÇED Raporu sunularak ÇED Olumlu Kararı,

  Ek-2 kapsamındaki tesisler için Proje Tanıtım Dosyası sunularak ÇED Gerekli Değildir Kararı,

  Her ikisinde de bulunmayan tesisler için Kapsam dışı Yazısı alınması gerekmektedir

 • Çevre Uyum Belgesi

  İthalatını yapmak istediğiniz pil, batarya ve akü türevleri için alınması gereken öz izin belgesidir. Genel olarak cep telefonu, laptop bataryaları, piller, otomobil akülerinin ithalatında bu izin belgesi aranır. İzin işlemlerine başlanmadan önce ürünün türüne göre Bakanlığın yetki vermiş olduğu derneklere üye olunması ve Atık Yönetim Planı’nın hazırlanması gerekmektedir. Plan hazırlandıktan sonra TAREKS üzerinden Çevre Uyum Belgesi alınır. Ürün gümrüğe geldikten sonra da yine TAREKS üzerinden başvuru yapılarak referans numarası alınır.

  GTİP EŞYANIN TANIMI

  8506.10.11.00.00 Silindirik piller

  8506.10.18.00.00 Diğerler

  8506.10.91.00.00 Silindirik piller

  8506.10.98.00.00 Diğerleri

  8506.30.00.00.00 Civa oksitli olanlar

  8506.40.00.00.00 Gümüş oksitli olanlar

  8506.50.10.00.00 Silindirik piller

  8506.50.30.00.00 Düğme piller

  8506.50.90.00.00 Diğerleri

  8506.60.00.00.00 Çinko-hava reaksiyonlu piller

  8506.80.05.00.00 Voltajı 5,5 V. veya daha fazla fakat 6,5 V.’u geçmeyen kuru çinko-karbonlu piller

  8506.80.80.00.00 Diğerleri

  8507.10.20.00.11 Ağırlığı 5 kg.ı geçmeyenler

  8507.10.20.00.12 Ağırlığı 5 kg.ı geçenler

  8507.10.80.00.11 Ağırlığı 5 kg.ı geçmeyenler

  8507.10.80.00.12 Ağırlığı 5 kg.ı geçenler

  8507.20.20.00.11 Traksiyoner akümülatörler

  8507.20.20.00.19 Diğerleri

  8507.20.80.00.00 Diğerleri

  8507.30.20.00.00 Sızdırmaz olanlar

  8507.30.80.00.00 Diğerleri

  8507.40.00.00.00 Nikel-demirli akümülatörler

  8507.50.00.00.00 Nikel-metal hidrürlü akümülatörler

  8507.60.00.00.00 Lityum iyonlu akümülatörler

  8507.80.00.00.00 Diğer akümülatörler

 • Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı İthalat & İhracat İzinleri

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın faaliyetlerinin bir bölümü de ithal edilen maddelerin, kimyasalların, atıkların çevreye ve insan sağlığına olan etkilerinin uygunluğunu denetlemekten oluşmaktadır. Söz konusu maddeleri ithal etmek isteyen firmalar öncesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığından izin almalıdır. Alınacak bu izinler ithal edilen maddenin türüne ve kullanım amacına göre farklılık göstermektedir.

 • Eşya içindeki maddelerin bildirimi

  Ek-14’e eklenmeye aday maddeler içermesi durumunda ve aşağıdaki koşulların her ikisinin de geçerli olması durumunda;
  a) Eşyanın içindeki madde miktarının üretici ya da ithalatçı başına yıllık toplam olarak bir tondan fazla olması,
  b) Eşyanın içindeki madde konsantrasyonunun ağırlıkça %0,1’den büyük olması.

 • Eşya içindeki maddelerin kaydı

  Aşağıdaki koşulların her ikisinin de geçerli olması durumunda;
  a) Eşyaların içindeki madde miktarının üretici ya da ithalatçı başına yıllık toplam bir tondan fazla olması,
  b) Maddenin normal ya da öngörülebilir kullanım koşullarında salım yapmasının tasarlanması.

 • Gıda İthalat İzinleri & Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS) İthalat İzni

  Gıda ürünü ithal etmek istiyorsanız Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan izin alınması gerekmektedir. Alınacak izin belgesi ithal edilmek istenen ürüne göre farklılık göstermektedir.  Bitmiş ürünün içeriğinde %50’den fazla hayvansal kökenli bileşen (süt, yumurta, et vs) bulunuyorsa bu ürünler için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kontrol belgesi düzenlenir.
  İthal etmek istediğiniz gıda maddesinin içeriğindeki maddeler %50’den fazla bitkisel veya hayvansal kökenli olmayan diğer gıda bileşenlerden oluşuyor ise Bitkisel Gıda ve Yemin İthalat Talimatı doğrultusunda izin alınması gerekmektedir. Bu izinler Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi /GGBS üzerinden alınmaktadır.

   

 • Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanması

 • Halkın erişimine sunulacak bilgilerin gizliliği

  Herhangi bir başka tarafın ticari çıkarları açısından potansiyel olarak zararlı olduğuna ilişkin 11 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (11) numaralı alt bendi uyarınca, Bakanlık tarafından geçerli kabul edilen bir gerekçe sunduğu durumlarda aşağıdaki bilgiler erişime açılmaz

 • Hayvansal Kökenli Gıdalar İçin Kontrol Belgesi

  Hayvansal kökenli bir gıda ürünü ithal etmek istiyorsanız Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan kontrol belgesi alınması gerekmektedir. Örnek vermek gerekirse;
  Peynir Çeşitleri
  Süz Tozu
  Peynir Altı Suyu Tozu
  Tereyağ
  Takviye Edici Gıdalar (Balık yağı vs)
  İçeriğinde %50’den fazla hayvansal kökenli gıda maddesi (yumurta, et, süt vb) içeren gıdaları ithal etmek isteyen firmalar kontrol belgesi almak zorundadır.
  Kontrol belgesi sadece yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapılabilir. Kontrol belgesi ithal edilen gıda maddesinin Gümrük Tarife Numarasına (GTİP) göre 4, 6 ve 12 aylık süreler için düzenlenir. Kontrol belgesine tabi ürünler Yetkili Veteriner Sınır Kontrol Gümrükleri’nden ithal edilebilir. Yetkili olmayan gümrüklerden ithalatı yasaktır.

   

 • İSGÜM Kontrol Belgesi

  İsgüm Kontrol Belgesi boya, organik çözücü, tiner, toluen, white spirit gibi solvent içeren kimyasalların ithalatında gümrük mevzuatınca gerekli olan bir izin belgesidir. Belgenin geçerlilik süresi onaylandığı tarihten itibaren 1 yıldır. Bedelsiz faturalandırılmış 10 kilogram veya litre (net miktar) ithalatlarınız için İsgüm Kontrol Belgesi almanıza gerek yoktur.
  G.T.İ.P.    Eşyanın Tanımı
  2707.10    Benzol (benzen)
  2707.20    Toluol (toluen)
  2707.50.90.00.11    Solvent nafta (çözücü nafta)
  2707.50.90.00.19    Diğerleri
  2707.99.11.00.00    200oC ye kadar sıcaklıkta, hacim itibariyle %90 veya daha fazla damıtılmış ham hafif yağlar
  2707.99.19.00.00    Diğerleri
  2710.11.21.00.00    White Spirit
  2901.10.00.90.11    Hekzan
  2901.10.00.90.12    Heptan
  2902.20.00.00.00    Benzen (benzol)
  2902.30.00.00.00    Toluen (toluol)
  2902.41.00.00.00    o-Ksilen
  2902.42.00.00.00    m-Ksilen
  2902.43.00.00.00    p-Ksilen
  2902.44    Ksilen izomerleri karışımları
  32.08    Yalnız organik çözücüler içerisinde çözelti halinde bulunanlar
  3506.10.00.90.11    Solvent içerenler
  3506.91.00.90.13    Solvent içerenler
  3506.99.00.90.11    Solvent içerenler
  3814.00    Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar
  3824.90.40.00.00    Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler
  39.01;39.02;39.03;
  39.04;39.05;39.06;
  39.07;39.08;39.09;
  39.10;39.11;39.12
  ve 39.13    Yalnız organik çözücüler içerisinde çözelti halinde bulunanlar (katı halde olanlar hariç)
  40.05    Yalnız organik çözücüler içerisinde çözelti halinde bulunanlar (katı halde olanlar hariç)

   

 • İzin

  EK-14 ve EK-14 e aday maddelerle ilgili izin alma

 • İzin Gözden Geçirme Raporu

  Verilen izinler, izin sahibinin zaman-kısıtlı gözden geçirme süresinin bitiminden en az 18 ay önce gözden geçirme raporu sunması şartıyla, Bakanlığın gözden geçirme kapsamında alacağı izni değiştirme veya geri geçme kararına kadar geçerlidir.

 • Kapasite Raporu

  Sanayi odalarına kaydolarak sanayi kuruluşu niteliği kazanan özel veya tüzel kişiliklerin irtibat bilgilerini, üretim konularını ve yıllık üretim kapasitelerini, teknolojilerini, makine parkını, kullandıkları hammaddeleri, sermaye ve istihdam bilgilerini ve benzeri konuları içeren, kuruluşun kimlik kartı niteliğindeki kapasite raporlarını bağlı bulundukları Sanayi Odaları düzenlemektedir.

 • Kayıt Bilgi Güncelleme

  Kayıt işleminden sonra, kayıt ettiren kendi inisiyatifi doğrultusunda, aşağıdaki durumlarda kaydını yeni bilgilerle günceller ve bu bilgileri gecikmeksizin Bakanlığa sunar

 • KDU İnceleme Bildirimi

 • Kendi halinde ya da karışım içindeki maddeler için ön-kayıt

  EÇBS’ye Kayıt - Ön-Kayıt Hizmeti

 • Kendi halinde ya da karışım içindeki maddelerin genel kayıt

  Kayıt